Draamatund kostüümi või rekvisiidiga

Draamatund koosneb mängulistest harjutustest, mille eesmärgiks on julgustada individuaalset eneseväljendust ja uurida ühiselt viise, kuidas tähelepanu on võimalik püüda, hoida või kaotada. Õpituba aitab arendada esinemisoskust ja tutvustab lihtsaid võimalusi, kuidas teatris esemete või kostüümiga on võimalik end laval kehtestada.

Sihtgrupp: I-IV kooliaste

Soovituslik: 4.-6. klassidele, 7.-9. klassidele, 10.-12. klassidele.

Eesmärk: Vastavalt oma kooliastmele mõistab edukaks suhtluseks ja esinemiseks vajalikke eelduseid ja vahendeid (eesmärgistamine; tempo, hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; kehahoid), osaleb mängulistes olukordades, arutleb kuuldu ja kogetu üle.

Seos õppekava üldosaga: Õpituba aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostöö- ja eneseväljendusoskust.

Seos ainekavaga: Kirjanduse õppekava – kujundliku mõtlemise arendamine, esitamisoskus. Kunsti õppekava –seoste loomine visuaalkultuuri ning sõnakultuuri vahel.

Õpitoa sisu: Sissejuhatus – tutvumisharjutused. Põhiosa- tähelepanumängud, esinemisharjutused, rekvisiidi/kostüümielemendi mõju esinemisele. Lõpetamine – arutelu.

Vahendid: teatrirekvisiidid, - kostüümielemendid.

Juhis õpetajale: Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

Kestus: 90 min

Rühma suurus: max 25

Õpitoa läbiviija: Juta Ild