Maskid

Maskide õpituba on lustlik meisterdamistund, kus igaüks saab endale butafoori ja näitleja juhendamisel valmistada maski. Tund lõpeb pildistamisega, kus on võimalus maski abil kehastuda väljamõeldud tegelaseks.

Sihtgrupp: I-IV kooliaste

Soovituslik: 4.-6. klassidele, 7.-9. klassidele, 10.-12. klassidele, kohandatav 1.-3. klassidele

Eesmärk: Vastavalt oma kooliastmele oskab õpilane kujundada maski kui mahulist vormi; eristada ja valida tasapinnalise ja mahulise kujundamisviisi vahel; kasutada erinevaid materjale ja tehnikaid; teadvustada materjalide taaskasutuse võimalusi kunstis ja käsitöös; luua seoseid rahvakalendri tähtpäevade ja esemelise kultuuri vahel ning kasutada rahvakultuurile omaseid motiive ja/või materjale; näha tegelaskuju ja maski vahelisi seoseid.

Seos õppekava üldosaga: Õpituba aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostööoskust, kultuuripärandi väärtustamist, arendab käelisi oskusi ning ilumeelt.

Seos ainekavaga: Tehnoloogia õppekava – materjalid ja nende töötlemine, rahvakunst. Kunsti õppekava – pildiline ja ruumiline väljendamine, ideede arendamine.

Õpitoa sisu: Sissejuhatus – tutvumine maskide, rahvakultuuri- ja kunsti ning mütoloogiaga ja maskide materjalidega. Maskide kavandamine. Maskide valmistamine. Maskide pildistamine – maskeeritud karakteriks kehastumine, fotode tegemine kasutades modellidena iseendid ja rühmakaaslasi.

Vahendid: Maskipõhjad, kuumliim, PVA liim, käsitöö- ja loodusmaterjalid (sh taaskasutusmaterjalid), vesialuselised värvid, viltpliiatsid.

Juhis õpetajale: Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

Kestus: 90 min

Rühma suurus: max 25

Õpitoa läbiviijad: Juta Ild ja Kaido Torn