Plakati kujundamine teatrilavastusele

Õpitoas tutvutakse, mis peab olema heal teatriplakatil, et see kohe silma torkaks ning meelde jääks ja kujundatakse rühmatööna plakat Endla teatrile.  Iga rühm saab ise valida, millele plakati kujundatakse. Ootame õpetajalt soovitusi, mida samal ajal näiteks kirjanduse või draamatundides käsitletakse. Galeriid 2020/2021 õppeaasta plakatitest näeb siin.

Sihtgrupp: II-IV kooliaste

Soovituslik: 4.-6. klassidele, 7.-9. klassidele, 10.-12. klassidele, kohandatav 1.-3. klassidele

Eesmärk: Õpilane kujundab teatrilavastusele plakati, kasutades teadmisi tasapinnalisest kompositsioonist, värvusõpetusest, infograafikast, teksti ja pildi koosmõjust; oskab vastavalt oma kooliastmele eristada firmagraafika elemente disainis, disainiprotsessi erinevaid etappe, analüüsida sihtrühma ja loodava teose konteksti, valida sobivad väljendusvahendid- ja tehnikad.

Seos õppekava üldosaga: Õpituba aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostööoskusi, arendab käelisi oskusi ning ilumeelt.

Seos ainekavaga: Kunstide õppekava – disain ja keskkond, meedia ja kommunikatsioon, materjalid ja tehnikad, ideede arendamine. Eesti keele ja kirjanduse õppekava – teose mõistmine, sõnalise teksti seostamine pildilise teabega, reklaamtekst.

Õpitoa sisu: Sissejuhatus – lavastusest tuleneva lähteülesande püstitamine, teatriplakati eripära Endla Teatri plakatite näitel. Ideekavandite loomine, ideede analüüs ning arendamine, väljavalitud ideede põhjal individuaalse kujundusmaketi valmistamine. Tööde esitlemine ja analüüs.

Vahendid: Paberid, fotod, liim, värvid, pliiatsid.

Juhis õpetajale: Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

Kestus: 90 min

Rühma suurus: max 25

Õpitoa läbiviija: Andres Adamson