Plakati kujundamine teatrilavastusele

Sihtgrupp: II-IV kooliaste

Soovituslik: 4.-6. klassidele, 7.-9. klassidele, 10.-12. klassidele, kohandatav 1.-3. klassidele

Eesmärk: Õpilane kujundab teatrilavastusele plakati, kasutades teadmisi tasapinnalisest kompositsioonist, värvusõpetusest, infograafikast, teksti ja pildi koosmõjust; oskab vastavalt oma kooliastmele eristada firmagraafika elemente disainis, disainiprotsessi erinevaid etappe, analüüsida sihtrühma ja loodava teose konteksti, valida sobivad väljendusvahendid- ja tehnikad.

Seos õppekava üldosaga: Õpituba aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostööoskusi, arendab käelisi oskusi ning ilumeelt.

Seos ainekavaga: Kunstide õppekava – disain ja keskkond, meedia ja kommunikatsioon, materjalid ja tehnikad, ideede arendamine. Eesti keele ja kirjanduse õppekava – teose mõistmine, sõnalise teksti seostamine pildilise teabega, reklaamtekst.

Õpitoa sisu: Sissejuhatus – lavastusest tuleneva lähteülesande püstitamine, teatriplakati eripära Endla Teatri plakatite näitel. Ideekavandite loomine, ideede analüüs ning arendamine, väljavalitud ideede põhjal individuaalse kujundusmaketi valmistamine. Tööde esitlemine ja analüüs.

Vahendid: Paberid, fotod, liim, värvid, pliiatsid.

Juhis õpetajale: Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

Kestus: 90 min

Rühma suurus: max 25

Õpitoa läbiviija: Andres Adamson või Ilona Rääk