Valguskujundus teatris

Valguskujunduse õpitoas uuritakse pimedust ja valgust ning kuidas erinevad valgussuunad ja värvid mõjutavad emotsioone. Kooliteatrite või draamaõppe õpilastega on võimalik vaadata konkreetsemalt, millised on lavastuse valgustamise põhimõtted, mida hiljem oma etenduste juures kasutada.

Sihtgrupp: III-IV kooliaste

Soovituslik: 7.-9. klassidele, 10.-12. klassidele, kohandatav 5.-6. klassidele

Eesmärk: Õpitoas osalenu oskab eristada ja kirjeldada valgussuundade mõju objekti ja ruumi meeleolule ning visuaalsele tajumisele, valguse käitumist erinevatel pindadel ning materjalidel, valguse ja värvi omavahelist suhet (sh on teadlik valguse abil värvide segamise eripärast); mõistab valguse funktsiooni ning võimalusi ruumilise ja pildilise fookuse loomise vahendina.

Seos õppekava üldosaga: Õpituba aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostööoskusi, arendab ruumitaju ning ilumeelt.

Seos ainekavaga: Kunstide õppekava – pildiline ja ruumiline väljendus, disain ja keskkond. Füüsika õppekava – valgusõpetus. Tehnoloogiaõpetus – tehnoloogia ja innovatsioon.

Õpitoa sisu: Sissejuhatus – valguskujunduse funktsioonid teatris, valgusallikad, valguse juhtimine, ohutus. Erinevate ruumieksperimentide läbiviimine vaatluse või rühmatööna – erinevad valgussuunad ja nende mõju ruumile/objektile, valgus ja värv, valgus ja vari.

Vahendid: Valgustehnika, valgusfiltrid, erinevad materjalinäidised.

Juhis õpetajale: Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema ja näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

Kestus: 90 min

Rühma suurus: max 16

Õpitoa läbiviija: Karmen Tellissaar